Wydawca treści Wydawca treści

Projekty unijne

Informacje o projektach i funduszach unijnych

 

 

 

Realizacja projektu:

„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy

w ekosystemach nizinnych na terenach leśnych"

Program współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach programu zrealizowano 4 zadania:

1)  Nr zadania 10-30-01 – spowolnienie odpływu wód z terenów leśnych w leśnictwie Drogoradz w oddziałach 349,387,388  poprzez budowę trzech zastawek  wodnych na rzece Karpinka. 

2)  Nr zadania 10-30- 02 –Budowę zbiornika retencyjnego w oddz. 189 w leśnictwie Mazańczyce oraz zastawki  na cieku doprowadzającym wodę do zbiornika Karwia Struga.

3)  Nr zadania 10-30- 03 –Budowę zbiornika retencyjnego w oddz. 635 w leśnictwie Turznica oraz trzech zastawek  na cieku doprowadzającym wodę do zbiornika oraz rowie opaskowym.

4)  Nr zadania 10-30- 04 –Budowę zbiornika retencyjnego w leśnictwie Tanowo  oraz zastawki  na cieku odprowadzającym  nadmiar wody do rowu melioracyjnego w oddz. 769.

Osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny w ramach realizacji projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach nizinnych na terenach leśnych" na terenie RDLP Szczecin, Nadleśnictwo Trzebież.

Ilość retencjonowanej wody – 6933  tys. m3

Wartość robót wykonanych brutto: 424 350,00  PLN

 


Realizacja projektu:

 

Projekt „Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie wspólnie z nadzorowanymi nadleśnictwami realizuje Projekt „Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież”, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Celem projektu jest ochrona siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków, który osiągnięty będzie przede wszystkim poprzez działania
z zakresu ukierunkowania ruchu turystycznego  na obszarach chronionych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Ukierunkowanie ruchu turystycznego będzie osiągane dzięki tworzeniu i modernizacji infrastruktury turystycznej.

W Nadleśnictwie Trzebież, które bierze udział w projekcie zaplanowano m.in.: zakup lunety do obserwacji ptaków wraz ze statywem, futerałem i adapterem do aparatów cyfrowych oraz budowę punktu edukacyjnego „Z kropelką wody przez las”.

W ramach projektu zaplanowano zakup lunety służącej do obserwacji i dokumentacji  ptaków występujących w zasięgu obszarów Natura 2000 oraz rezerwatu przyrody „Jezioro Świdwie”. Luneta będzie wykorzystywana przy prowadzeniu zajęć edukacyjnych, która pozwoli zapoznać uczestników z rzadkimi gatunkami ptaków.

W ramach działania punktu edukacyjno - turystycznego „Z kropelką wody przez las” zaplanowano zakup i montaż interaktywnych tablic edukacyjnych o tematyce związanej  z ochroną przyrody, zakup i montaż tablicy edukacyjnej – obieg wody w przyrodzie oraz grę edukacyjną. Utworzone zostaną również „Ogród motyli”, ścieżka edukacyjna „Boso przez świat” oraz fotościanka i urządzenia ruchowe. Punkt edukacyjny Nadleśnictwa Trzebież w Zalesiu, z już istniejącą infrastrukturą turystyczną oraz usytuowany na terenie nadleśnictwa Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej, a także Ośrodek Muzealno-Dydaktyczny „Świdwie” będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla osób z obszaru województwa zachodniopomorskiego oraz województw ościennych.

Projekt będzie realizowany w województwie zachodniopomorskim oraz lubuskim, w latach 2017-2020. Całkowita planowana wartość projektu wynosi 2526085,16 zł, natomiast przewidywane dofinansowanie UE – 2147172,00 zł. Infrastruktura turystyczna, która powstanie w ramach realizacji Projektu będzie nieodpłatnie udostępniana wszystkim zainteresowanym osobom.

 


Nadleśnictwo Trzebież informuje, że  przystąpiło do projektu:

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów” - PPOŻ.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 78 894 108,59 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu: 56 500 000,00 PLN

W ramach projektu, w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego naszych lasów zostanie wybudowana wieża obserwacyjna- dostrzegalnia przeciwpożarowa. Szybka lokalizacja pożaru oraz akcja gaszenia pożaru jest kluczowa w ochronie obszarów leśnych przed pożarami.

Cel wpisuje się w dzisiejszą sytuację polskich lasów. Nastąpił wzrost ryzyka powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lasu, w okresie suszy trwającej już drugi sezon.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się pod linkiem:

http://www.ckps.lasy.gov.pl/o-projekcie3

https://issuu.com/lasypanstwowe/docs/ochrona_przeciwpo_arowa_w_lasach